Skip to main content Skip to search

Finansinis auditas

MŪSŲ STIPRYBĖS

 • Ilgametė komandos patirtis dirbant tarptautinėje audito įmonėje bei sukauptos žinios leidžia išspręsti sudėtingiausius klausimus audituojant skirtingos veiklos įmones bei tvarkančias apskaitą tiek pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, Verslo apskaitos standartus ar Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
 • Mūsų siūlomos finansinių ataskaitų audito paslaugos neapsiriboja tik audito išvados pateikimu. Savo klientus mes konsultuojame ir siūlome verslo problemų sprendimus visus metus.
 • Taikome naujausius audito įrankius ir elektronines platformas, todėl dažnai auditą galime atlikti kur kas greičiau ir kliento neapkrauname nereikalingomis užduotimis bei neprašome perteklinės informacijos.
 • Esant poreikiui, papildomai ir detaliau peržiūrime klientą dominančias sritis bei teikiame pasiūlymus veiklos optimizavimui ir finansinių srautų gerinimui.
 • Darbus atliekame iš anksto su užsakovu suderintu metu, todėl galime išvengti vėlavimų, o audito darbo rezultatus pateikti pagal susitarimą.

FINANSINIS AUDITAS

Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.

Auditorius – fizinis asmuo, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą auditoriaus pažymėjimą.

Finansinių ataskaitų audito ataskaita – įstatymų ir reglamento (ES) Nr. 537/2014 nustatytais atvejais ir tvarka kartu su auditoriaus išvada teikiamas dokumentas, kuriame auditorius, kitos valstybės narės arba valstybės ne narės auditorius, turintys pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, nurodo papildomą finansinių ataskaitų audito informaciją.

Laiškas vadovybeidokumentas, kuriame auditorius papildomai nurodo audito metu pastebėtus vidaus kontrolės ir kitus pažeidimus, kurie nebuvo paminėti audito išvadoje, bet gali būti svarbūs įmonei.

PRIVALOMAS AUDITAS

Finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas:

 • Valstybės ir savivaldybės įmonėse;
 • Viešojo intereso įmonėse;
 • Akcinėse bendrovėse;
 • Uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė;
 • Uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

 1. balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;
 2. pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;
 3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

VIEŠOJO INTERESO ĮMONĖ

Viešojo intereso įmonė  – įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų skaičiaus. Viešojo intereso įmonė yra:

 1.  įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybės narės reguliuojamoje rinkoje;
 2.  bankas ir Centrinė kredito unija;
 3.  kredito unija, jeigu jos turtas paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 iš eilės finansinius metus viršija 20 milijonų eurų;
 4.  finansų maklerio įmonė;
 5.  kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, profesinių pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme;
 6.  valdymo įmonė, kuri valdo bent vieną šios dalies 5 punkte nustatytą subjektą, profesinių pensijų fondo (fondų) dalyvių asociacija;
 7.  draudimo įmonė, perdraudimo įmonė;
 8.  Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, reguliuojamos rinkos operatorius;
 9.  valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.