Skip to main content Skip to search

Veiklos ir vidaus auditas

MŪSŲ STIPRYBĖS

  • Veiklos auditas gali padėti identifikuoti ar įmonėje įdiegta vadybos ir valdymo sistema užtikrina ekonomišką efektyvų ir rezultatyvų darbą.
  • Veiklos auditas taip gali padėti nustatyti švaistymą, apgaules, neefektingą lėšų ar turto valdymą ir pasisavinimą, įgaliojimų viršijimą siekiant asmeninės naudos.
  • Sukaupta komandos patirtis atliekant auditus Uždarosiose akcinėse bendrovėse, Akcinėse bendrovėse, Valstybės įmonėse ar Viešosiose įstaigose leidžia pritaikyti įvairius tikrinimo metodus ir pasiekti veiklos ar vidaus audito tikslus.
  • Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas Lietuvos auditorių rūmų, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos ar Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos (ACCA) rengiamuose mokymuose leidžia pritaikyti naujausius metodus užtikrinančius kokybiškas paslaugas.
  • Mūsų paslaugos garantuos visišką nepriklausomumą ir objektyvumą.
  • Mes galime pasiūlyti tiek ir vienkartinį  veiklos auditą, tiek ir nuolatinę vidaus audito funkciją siekiant pagerinti įmonės veiklą ir ją nuolatos prižiūrėti.

VEIKLOS AUDITAS

Veiklos auditas – tai turto bei lėšų valdymo ir naudojimo vertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

Audito objektas – audituojamo subjekto (-ų) veikla ar atskiros jos dalys: strateginiai tikslai, planai, investiciniai projektai, vykdomos programos, įgaliojimų vykdymas ir kitos dalys.

Ekonomiškumas – minimalus išteklių panaudojimas išlaikant nustatytą produkto ir / ar teikiamų paslaugų kokybę.

Efektyvumas – santykis tarp pagaminto produkto ir / ar paslaugų apimties ir jiems panaudotų išteklių.

Rezultatyvumas – tikslų pasiekimo lygis, taip pat kaip santykis tarp pasiekto efekto ir tikslams pasiekti panaudotų išteklių.

VIDAUS AUDITAS

Vidaus auditas –  juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos nepriklausoma ir objektyvi dalis, kuria, siekiama gerinti  juridinio asmens veiklą.

Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti juridinio asmens, veiklos tikslus.

Vidaus auditorius – tai asmuo, atliekantis vidaus auditą  Įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vidaus kontrolės sistema – tai taisyklės ir procedūros, kurias taiko Įmonės administracijos vadovai, kad užtikrintų veiksmingą vadovavimą verslui, įskaitant valdymo politiką, turto apsaugą, klaidų ir apgaulės išankstinį nustatymą ir prevenciją, apskaitos registrų teisingumą bei patikimos finansinės informacijos parengimą laiku.