Skip to main content Skip to search

Verslo vertinimas

VERSLO VERTINIMAS

Verslas – fizinio asmens, juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialų veikla, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno naudojant ekonominius išteklius.

Verslo vertinimas –  verslo vertės nustatymas pagal atitinkamą verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje.

Verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų.

Verslo vertinimas apima verslo vertinimą, nematerialiojo turto vertinimą, finansinio turto vertinimą,  finansinių įsipareigojimų vertinimą, prekės ženklų vertinimą, patentų vertinimą, intelektinės nuosavybės vertinimą ir kitą panašaus pobūdžio objektų vertinimą.

Verslo vertinimas atliekamas šiais metodais: Pajamų metodas; Lyginamasis metodas; Turto požiūrio metodų derinys.

Pajamų metodas – vertinamo verslo teikiamos naudos – laisvųjų būsimųjų pinigų srautų perskaičiavimas į verslo vertę. Vertinant verslą pajamų metodu taikomi šie skaičiavimo būdai: diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdas; kapitalizavimo skaičiavimo būdas; kiti tarptautinėje praktikoje taikomi skaičiavimo būdai.

  1. Diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdas –  verslo vertė apskaičiuojama kaip laisvųjų būsimųjų pinigų srautų ir tęstinumo vertės dabartinių verčių suma. Apskaičiavus verslo vertę pagal laisvųjų būsimųjų pinigų srautus investuotam kapitalui ir atėmus finansines skolas gaunama nuosavo kapitalo vertė.
  2. Kapitalizavimo skaičiavimo būdas – taikomas, kai verslas vystosi tolydžiai. Vertinant verslą atsižvelgiama į galimą nebalansinės veiklos įtaką verslo vertei. Nebalansinė veikla, galinti turėti įtakos verslo vertei, – išleistos garantijos, laidavimo raštai, draudimai ir kitokie suteikti ar gauti įsipareigojimai ir pan.

Lyginamasis metodas – verslo palyginimas su analogišku arba panašiu verslu, kurių sandorių kainos yra žinomos verslo vertintojui. Taikant lyginamąjį metodą: surenkama informacija apie pastaruoju metu įvykusių sandorių kainas; (jeigu būtina) daromos kainų pataisos laiko; naudojami palyginamieji rodikliai – kainos ir pelno santykio, akcijos kainos ir grynojo pelno santykio, įmonės vertės ir EBITDA  santykio ir kt.

Turto požiūrio metodų derinio esmė – verslo vertės nustatymas taikant įmonės turto, atmetus įsipareigojimus, rinkos vertę nustatančius metodus. Turto požiūrio metodų derinys taikomas, kai verslo vertingumą lemia ne tiek vykdoma veikla, kiek turimas turtas. Taikant turto požiūrio metodų derinį taikomi skaičiavimo būdai: koreguoto balanso skaičiavimo būdas; perteklinių pajamų skaičiavimo būdas; kiti tarptautinėje praktikoje taikomi skaičiavimo būdai.